D. (1 kniha)

  • Petkova, O., Styková, D., Kovačík, P. Stavebný zákon

       Publikácia obsahuje úplné znenie stavebného zákona s podrobnými vysvetlivkami, príkladmi, vzormi podaní a rozhodnutí príslušných orgánov, úplné znenia vykonávacích predpisov s podrobnými vysvetlivkami, t.j. vyhlášku o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyhlášku o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku, a…