Podporiť čarovnú poličku je možné prostredníctvom zobrazovania reklám. Zvážte prosím možnosť vypnutia adblocku a pomôžte nám prevádzkovať túto službu aj naďalej.
Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a vopred vám ďakujeme za prejavenú ochotu.

Obchodné podmienky

služby

ČAROVNÁ POLIČKA

prevádzkovanej spoločnosťou MALAXIS, s.r.o. so sídlom Tajovského 225/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 47053968,
zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 27781/R

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 1. Základné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom služby Čarovná polička medzi používateľmi navzájom.
  2. Používateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito OP využíva službu Čarovná polička (ďalej len ako „používateľ“).
  3. Služba Čarovná polička je nekomerčnou službou, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ v sieti internet (na adrese carovnapolicka.sk) zabezpečuje prevádzkovanie verejného elektronického trhoviska prístupného používateľom služby Čarovná polička, určeného na inzerciu, vyhľadávanie a následné zjednodušenie a zautomatizovanie kontraktačného procesu pri uzatváraní kúpnopredajných zmlúv, predmetom ktorých sú knihy vo vlastníctve registrovaných používateľov služby Čarovná polička (ďalej len ako „zmluva/zmluvy“).
  4. Prevádzkovateľ služby Čarovná polička sa do kontraktačného procesu nezapája inak než poskytnutím platformy vhodnej na vytvorenie návrhu, výber povinných a voliteľných náležitostí zmluvy a odoslanie návrhu zmluvy medzi používateľmi.
  5. Uzatvorenie zmluvy prostredníctvom služby Čarovná polička nie je sprostredkovaním uzatvorenia zmluvy zo strany prevádzkovateľa.
 2. Registrácia používateľa služby Čarovná polička
  1. Používatelia môžu službu Čarovná polička využívať s registráciou alebo bez registrácie. Podmienkou zverejnenia inzerátu s ponukou knihy vo vlastníctve používateľa na predaj je však registrácia v službe Čarovná polička.
  2. Registrácia sa vykoná vyplnením registračného formulára vo zverejnenom rozsahu na stránkach služby Čarovná polička. Odoslaním registrácie používateľ vyjadruje súhlas s týmito OP.
  3. Používateľ je povinný pri registrácii vyplniť údaje správne a pravdivo, a tieto údaje v prípade potreby aktualizovať. Používateľ berie na vedomie, že vyplnením nesprávnych údajov môže dôjsť k znefunkčneniu niektorých automatických procesov služby Čarovná polička.
  4. Vyplnením a odoslaním registračného formulára používateľ v rozsahu vyplnených údajov udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a to za účelom zabezpečenia funkcionalít služby Čarovná polička podľa týchto OP. Používateľ má možnosť tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať, v takom prípade však naďalej nie je oprávnený využívať službu ako registrovaný používateľ a registrácia mu bude prevádzkovateľom zrušená.
 3. Zverejňovanie inzerátov
  1. Každému registrovanému používateľovi služby Čarovná polička bude pri registrácii zriadený vyhradený osobný priestor na internetovej stránke carovnapolicka.sk, na ktorom bude môcť zverejniť ponuku kníh, ktoré vlastní a ponúka ich na predaj ostatným používateľom (ďalej len ako „inzerát/inzeráty“).
  2. Služba Čarovná polička umožňuje používateľom pri vytváraní inzerátov použiť možnosť automatického doplnenia informácií o predávanej knihe, a to automatizovaným spracovaním údajov poskytnutých inými používateľmi.
  3. Zverejnením inzerátu dáva registrovaný používateľ služby Čarovná polička prevádzkovateľovi súhlas ďalej automatizovane spracovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní a následnom zverejnení inzerátu zadal.
  4. Súčasťou inzerátu je používateľom definovaná informácia o cene knihy a o možnostiach platby a jej doručenia kupujúcemu.
  5. Registrovaný používateľ je povinný pri vytváraní inzerátov postupovať tak, aby neporušoval právne predpisy Slovenskej republiky či práva a oprávnene záujmy iných osôb, predovšetkým nesmie inzerovať knihy extrémistické, propagujúce hnutia smerujúce k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd, hanobiace národ, rasu, či presvedčenie, podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti apod.
  6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah zverejnených inzerátov, a to ani v prípade, že sú výsledkom automatizovaného spracovania údajov poskytnutých inými používateľmi. Používateľ je povinný súlad automaticky doplneného inzerátu s právnymi predpismi pred zverejnením inzerátu skontrolovať.
  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzeráty zverejnené v rozpore s týmito OP.
 4. Odpoveď na inzerát
  1. Služba Čarovná polička poskytuje (registrovaným aj neregistrovaným) používateľom možnosť vyhľadávať v databáze kníh ponúkaných registrovanými používateľmi služby, a v prípade záujmu o kúpu ponúkanej knihy odpovedať na inzerát.
  2. Súčasťou odpovede sú okrem automaticky generovanej informácie pre predávajúceho o záujme o kúpu knihy predovšetkým používateľom vyplnené kontaktné údaje potrebné na zaslanie/odovzdanie knihy a používateľom preferovaný spôsob platby a doručenia/prevzatia knihy (ďalej len ako „odpoveď na inzerát“).
  3. Používateľ je povinný v odpovedi na inzerát vyplniť svoje kontaktné údaje správne a pravdivo. Používateľ berie na vedomie, že vyplnením nesprávnych údajov môže dôjsť k znefunkčneniu niektorých automatických procesov služby Čarovná polička.
  4. Vyplnením a odoslaním odpovede na inzerát používateľ v rozsahu vyplnených údajov udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a to za účelom zabezpečenia funkcionalít služby Čarovná polička podľa týchto OP. Používateľ má možnosť tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
  5. Údaje obsiahnuté v inzeráte v spojení s riadne a správne vyplnenými údajmi obsiahnutými v odoslanej odpovedi na inzerát tvoria návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
  6. Okamihom akceptácie návrhu kúpnej zmluvy zaslaného formou odpovede na inzerát zo strany registrovaného používateľa ako predávajúceho je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená a záväzná.
 5. Platby v službe Čarovná polička
  1. Služba Čarovná polička je používateľom poskytovaná zdarma.
  2. Prevádzkovateľ služby Čarovná polička nie je prijímateľom ani sprostredkovateľom platieb používateľov za inzerované knihy.
  3. Zvolený spôsob úhrady a platobné podmienky za knihy sú vecou zmluvnej dohody používateľov, ktorí sú povinní svoje vzájomné zmluvné záväzky dodržiavať.
  4. Prevádzkovateľ služby Čarovná polička neručí ani žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodržiavanie zmluvných a platobných podmienok dohodnutých navzájom medzi používateľmi.
  5. Ak bude nahlásený užívateľ, ktorý opakovane nedodržal platobné podmienky medzi používateľmi, Čarovná polička si vyhradzuje právo zablokovať mu účet.
 6. Ďalšie podmienky
  1. V prípade nedodržiavania týchto OP zo strany registrovaného používateľa je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť tomuto používateľovi registráciu v službe Čarovná polička.
  2. V prípade, že používateľ vo vyhľadávaní nenájde požadovanú knihu ponúkanú registrovaným používateľom služby Čarovná polička, je prevádzkovateľ oprávnený zobraziť mu ponuky iných subjektov, u ktorých si môže hľadanú knihu zakúpiť.
 7. Platnosť obchodných podmienok
  1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach carovnapolicka.sk.
  2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto OP ukáže byť neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto OP. Neplatné ustanovenie OP sa nahradí právnou úpravou, ktorá najviac zodpovedá úmyslu strán pri uzatváraní zmluvy.
  3. Podmienky poskytovania služby Čarovná polička sa okrem týchto OP spravujú zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom.

Pravidlá o využívaní súborov cookies na stránke carovnapolicka.sk nájdete tu.